สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

(ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙)

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
แม่กองบาลีสนามหลวง
กรรมการมหาเถรสมาคม
คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

:: พุทธอุทยานนครสวรรค์ ::
:: ๙๙๙ หมู่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ ::
:: โทร ๐-๕๖๒๕๖-๒๕๕, ๐-๕๖๒๒๗-๖๘๘ โทรสาร ๐-๕๖๒๑-๙๙๙๘ ::

 

ไปยัง Facebook พุทธอุทยานนครสวรรค์